top of page
SAMSKAPANDE FÖR
PSYKOLOGISK TRYGGHET PÅ JOBBET
kollegor-som-skrattar.jpg

Vill du hitta nya sätt att skapa inkluderande sammanhang på jobbet som bidrar till en effektiv och välmående organisation? Då är det här en utbildning för dig! Här får du en fördjupad förståelse för hur du leder mellanmänskliga processer för att nå en arbetskultur som är kreativ, effektiv och inkluderande och där man inte väjer för olikheter eller olika uppfattningar. 

OM UTBILDNINGEN

Hur samskapar vi den kultur vi arbetar i? Och hur kan du som ledare, konsult eller i annan liknande funktion bidra till ett mer inkluderande, autentiskt och dialogbaserat arbetsklimat? Det vill säga; hur kan du i din funktion bidra till och även driva en utveckling till en ökad psykologisk trygghet på jobbet? Den här utbildningen tar utgångspunkt i att vi kan skapa mer inkluderande, hållbara och effektiva verksamheter om vi ökar vår förståelse för hur vi samskapar vår verklighet.  Den syftar till att ge dig en större medvetenhet om hur samspelet fungerar mellan individ, organisation och samhälle. Genom dialog, feedback och spegling får du här ökade insikter om dig själv och verktyg för hur du kan göra mer medvetna val i mötet med andra och den omgivande situationen. En stabil grund att stå på för att kunna hantera komplexiteten i arbetsvardagen.

VEM ÄR UTBILDNINGEN TILL FÖR?

Utbildningen är till för dig som vill utveckla din förmåga att se och förstå komplexitet i olika sammanhang och bidra till handlingsinriktade, välfungerande organisationer där jobbet blir väl gjort och där människor mår bra. Du behöver ha egen erfarenhet av arbete i/med organisationer som chef, ledare eller intern/externkonsult.

UPPLÄGG

Utbildningen är åtta dagar uppdelat på fyra kursmoduler som löper över cirka sex månader. Den utgår från ett humanistiskt perspektiv där vi studerar och analyserar omgivningens påverkan och dess betydelse. Vi fokuserar kulturens betydelse och förståelsen av en organisations värdesystem för att skapa inkluderande sammanhang. Vi arbetar utifrån gestaltmetodik (gestalt = meningsfull helhet) som bl. a tar sin utgångspunkt i gestaltpsykologi, existentialism och medveten närvaro samt systemteori som utgår från att fenomen bör ses som delar i en helhet där delarnas relationer till varandra är av stor och ofta avgörande betydelse för helhetens sätt att fungera och hantera förändringar. Systemteorin handlar om att förstå helheter, relationer, funktioner, ömsesidiga beroenden, sammanhang och mönster.

Utbildningen är upplevelsebaserad och utgår från deltagarnas yrkesroller och behov och riktar uppmärksamheten mot både uppgiften, sammanhanget och var och ens personliga utveckling. Ni som deltagare använder er av era egna och varandras arbetssituationer för att reflektera och belysa olika handlingsalternativ och tillsammans utforskar vi hur meningsskapande förhållningssätt och teorier kan tillämpas på olika systemnivåer: din egen som individ, vår som grupp, våra organisationers och vårt samhälles. 

Samskapande.001.jpeg
UTBILDNINGSLEDARE
Solveig Warpman.jpeg

Solveig Warpman

Utbildad personalvetare, gestaltterapeut och har gått Gestaltakademins organisationsprogram. Har en bakgrund som personalchef men arbetar sedan 16 år tillbaka som organisationskonsult med framför allt ledarutveckling. Fokus är social hållbarhet och att bidra till ett utvecklande och inkluderande ledarskap.

Ylva Nordling-1.jpg

Ylva Nordling

Utbildad socionom, familjeterapeut och har gått Gestaltakademins organisationsprogram. Har under sitt yrkesliv arbetat som chef, projektledare och organisationskonsult. Som anställd i en mängd intresseorganisationer och som konsult i alla sektorer men främst offentlig sektor. 

KURSDATUM
21–22 november
23–24 januari
27–28 mars
8–9 maj
PLATS
KOSTNAD
Centrala Uppsala
25 000 SEK exkl moms
SISTA ANMÄLAN
7 november
VERKTYG, INSIKTER OCH KUNSKAP SOM GER DIG

Ökad medvetenhet och förståelse –

Du får djupare insikt kring komplexiteten i vardagen och samspelet mellan individ, grupp, organisation och samhälle.

Fokus ligger på fördjupad förståelse för hur man leder mellanmänskliga processer och skapar goda förutsättningar för dialog, reflektion och lärande som behövs för effektiv förändringsledning.

Praktiska verktyg för effektiva möten – 

Du får konkreta verktyg eller metoder som du kan använda direkt i din yrkesroll t ex hur man bygger ökad psykologisk trygghet och hanterar olika former av försvar och motstånd hos individer och grupper. Genom olika metoder och övningar får du ökad förmåga att inspirera och motivera människor samt produktivt kunna respondera på motstånd och härskartekniker. Utbildningen är därmed praktisk och direkt tillämpbar i det dagliga arbetet.

Samskapande för hållbara

och effektiva verksamheter –

Du får ökad förståelse för hur man kan arbeta för mer inkluderande, hållbara och effektiva sammanhang och verksamheter och därmed frigöra den handlingskraft som finns hos alla individer och grupper. Vi har människors olika villkor i fokus och granskar tillsammans normer, stereotypa föreställningar och maktordningar kopplade till olika diskrimineringsgrunder. Genom att tydligare se individers olika villkor och få en ökad förståelse för kontexten och kulturens betydelse ökar förutsättningar för att kunna arbeta med förändring och utveckling.

Bättre resultat och mänskligare arbetsmiljö för en ökad kreativitet och innovation –

Du får stöd för olika förändringsinsatser och vi använder oss av aktuell forskning och teorier samt praktiska verktyg för att kunna interagera och skapa delaktighet för goda gemensamma resultat. Utbildningen ger metoder för att uppmuntra olika perspektiv, synsätt och kompetenser som bidrar till att dra nytta av mångfalden i en grupp. Det skapar inte bara mänskligare och mer stödjande arbetsmiljöer. Det gynnar även trivsel och verksamhetens övergripande framgång.

Om du vill veta mer om utbildningens innehåll är du varmt välkommen
att kontakta utbildningsledarna genom kontaktuppgifterna ovan.
bottom of page