top of page
GESTALTAKADEMINS INTEGRITETSPOLICY

Din personliga integritet är viktig för oss. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, vilka dina rättigheter är samt var du kan vända dig om du har frågor eller ärenden på området.

 

Om verksamheten

Gestaltakademin är en ideell stiftelse med syfte att bedriva utbildningar inom gestaltmetodik. Vi samlar in och hanterar personuppgifter där det behövs för att kunna uppfylla verksamhetens syfte.   

 

Om personuppgifter

En personuppgift räknas som alla typer av uppgifter vilka kan identifiera en fysisk, levande person. Till behandling av personuppgifter räknas allt det som sker med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering, lagring och överföring.

 

Personuppgiftsansvarig

Gestalt Akademin i Skandinavien (org. nr: 857203-5973) är personuppgiftsansvarig.

 

Vilka personuppgifter samlar Gestaltakademin in?

Vi samlar in personuppgifter som är nödvändiga för registrering och hantering av eller kommunikation med deltagare samt i marknadsföringssyfte. Vilka typer av personuppgifter vi samlar in kan variera beroende på ändamålet och exempelvis vara:

 

  • Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer och e-post

  • Personnummer där det är tillämpligt för att kunna utfärda diplom, intyg eller andra former av studieresultat

  • Ekonomisk information för fakturering och eventuella utbetalningar

  • Personuppgifter som behövs för anställning eller uppdrag

  • Information om hur du använder vår webbplats i syfte att förbättra användarupplevelse, användarvänlighet och marknadsföringsinnehåll, exempelvis genom cookies

  • I vissa fall känsliga personuppgifter, vilka beskrivs nedan

 

Känsliga personuppgifter

Vid ansökan till vissa av våra utbildningar eller kurser ombeds du att besvara frågor om din livssituation eller bakgrund där svaren kan generera sådant som inkluderar känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter inkluderar bland annat etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning. Denna typ av frågor ställer vi endast i de fall det är nödvändigt för att skapa en uppfattning om en deltagares erfarenhet och möjlighet att genomföra utbildningen eller kursen. Även inom utbildningarna kan känsliga personuppgifter förekomma vid exempelvis uppsatsarbeten. I de fallen samlas personuppgifterna endast in efter särskilt samtycke från den berörde.

 

Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

I vissa fall kan dina personuppgifter komma att delas med företag eller uppdragstagare som räknas som personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är exempelvis en samarbetspartner eller leverantör. Detta gäller endast i de fall då det är nödvändigt för ditt deltagande i en utbildning eller på en kurs där personuppgiftsbiträdet är en kursledare, lärare eller it-leverantör. Samtliga våra personuppgiftsbiträden signerar ett sekretessavtal.

 

Var behandlas dina personuppgifter?

Gestaltakademin behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

 

Hur länge sparar Gestaltakademin personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Det innebär att vi förhåller oss till principen att radera personuppgifter som inte längre är aktuella i deltagarsyfte. För vissa av våra längre utbildningar sparas dina personuppgifter som längst i nio år, vilket är tidsbestämmelsen för hur länge en deltagare har på sig att slutföra dessa utbildningar. Känsliga personuppgifter sparas så länge de är aktuella i deltagar- eller utbildningssyfte, men som max i två år. 

 

Dina rättigheter

 

Tillgång

Du har alltid rätt att begära ut de personuppgifter vi behandlar om dig. I de fall du vill göra det kommer vi att lämna uppgifterna i form av ett registerutdrag som skickas till dig via post.

 

Rättelse och komplettering

Om du bedömer att någon av dina personuppgifter är felaktiga kan du alltid be om rättelse av dessa. Detsamma gäller om du vill komplettera din/dina personuppgifter.

 

Radering

Du har rätt att begära en radering av dina personuppgifter.

 

Begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de markeras som att de endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Ett exempel på en begränsning kan vara om du anser att dina uppgifter är felaktiga och begär en rättelse. I det fallet kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som en utredning av uppgifternas riktighet pågår.

 

Dataportabilitet

Rätten till dataportabilitet innebär att du har rätt att begära ut dina personuppgifter från oss för att kunna överföra dem till annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller om du ingått ett avtal med oss eller gett ditt samtycke och om det är tekniskt möjligt att överföra de behandlade personuppgifterna till den andra personuppgiftsansvarige.

 

Rätt till invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter där behandlingen bygger på en intresseavvägning. Du har också rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring i form av exempelvis e-post, via telefon, sms eller dylikt. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer behandlingen av alla sådana åtgärder att upphöra. I många fall har du möjlighet att själv göra aktiva val gällande direktmarknadsföring, exempelvis genom våra anmälningsformulär. I de fall du tackat ja till ett sådant val kan du alltid välja att avregistrera detta, exempelvis via länkar i nyhetsbrevsutskick eller genom att höra av dig till oss på info@gestaltakademin.se.

 

Återkallande av samtycke

Om du genom en fysisk blankett har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla samtycket. I det fall du vill återkalla ett samtycke ska du i första hand vända dig till den inom verksamheten som delade ut blanketten.

 

Mer information om dina rättigheter

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats.

 

Säkerhet och tillsyn

 

Skydd av dina personuppgifter

Gestaltakademin vidtar och arbetar kontinuerligt med att förvalta och uppdatera tekniska och organisatoriska system och åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter på lämpligaste sätt.

 

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet på området. Dit kan du vända dig om du vill lämna klagomål gällande hur vi behandlar dina personuppgifter.

 

Kontakt

Om du har frågor eller ärenden gällande hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till info@gestaltakademin.se.

 

Senast uppdaterad 2023–10–02. Den senaste versionen av vår integritetspolicy hittar du alltid på vår webbplats.

bottom of page