top of page
Brainstorm

FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG I DITT LEDARSKAP

PRAKTISK FÖRÄNDRINGSLEDNING

Praktisk förändringsledning är utbildningen som ger dig möjlighet att utmana och ompröva ditt ledarskap med nya metoder och kraftfulla verktyg. 

OM UTBILDNINGEN

Praktisk förändringsledning är en grundläggande och upplevelsebaserad utbildning i förändringsmetodik och närvarande ledarskap. Främst går den ut på att skapa hållbarhet i verksamheten, där hållbarhet innebär att involvera berörda människor i nulägen som slutat att fungera, så att de som är närmast verkligheten kan finna bättre vägar tillsammans. I den praktiska arbetsvardagen handlar den också om att vända på rollerna – som ledare förändrar du först din egen roll och uppgift innan du förväntar dig att andra ska engagera sig. Du lägger större fokus på mellanmänskliga processer, tar tag i verkligheten som den är och får metoder att möta den. 

Utbildningen utgår från ett organisationspsykologiskt perspektiv i att lyckas med förändring och vilar på gestaltmetodisk grund, teori och förhållningssätt. Den är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas jobbvardag. En samverkan mellan utbildning och verklighet som ökar möjligheterna till varaktiga resultat, både för organisationen där du verkar och för ditt eget lärande. 

Under utbildningens gång får du stöd i ditt ledarskap kopplat till dina utmaningar i vardagen. Tillsammans är ni en grupp om 16 personer som tränar på varandra, experimenterar, bygger kunskap och tillit och praktiserar i varandras organisationer. 

UTBILDNINGEN VÄNDER SIG TILL DIG SOM
  • är ledare eller nyckelperson med uppdrag att leda och stödja förändring i organisationer

  • har ambitioner att ta nästa steg i ditt ledarskap. Du har kommit en bra bit på vägen som ledare, kanske gått kortare kurser men fastnat i arbetslivets vardag. Kanske känner du att kraven är stora och söker alternativ.

  • längtar efter påfyllning och djupare mening. Du vågar utmana dig själv, din öppenhet och din sårbarhet för att bli ännu stadigare, tryggare och säkrare som ledare i din organisation.

UTBILDNINGEN PASSAR ORGANISATIONER SOM
  • har utmaningar i verksamheten och som kräver brett deltagande, egngagemang och ansvarstagande från många för att nå uppsatta mål och önskade resultat, 

  • behöver ledare som vågar engagera sig i sina medarbetare och den gemensamma uppgiften,

  • behöver ledare som har modet att gå före och visa vägen, och bygga en kultur av tillit och förmågan att samverka. Utbildningen är särskilt lämplig för personer som arbetar i eller med organisation i kulturförändring. 

GENOM UTBILDNINGEN UTVECKLAR
DU METODER FÖR ATT
  • tydliggöra ansvarsgränser och ansvarsområden. Vem bör, ska och vill vara involverad i vad?

  • tydliggöra uppdrag och resultat inom och mellan grupperingar. Vad är vårt och andras gemensamma uppdrag?

  • synliggöra hur relationer och tankesätt bidrar eller hindrar verksamheten. Hur påverkar vi varandra?

  • gå på djupet med din egen självinsikt, dina styrkor och fallgropar. Hur leder jag själv dessa frågeställningar?

INNEHÅLL, OMFATTNING & UPPLÄGG

Utbildningen består av praktisk tillämpning och träning i metodiken genom ett upplägg som stödjer din utveckling under perioden av ett år. Den innehåller 25 utbildningsdagar på internat samt 5x4 timmar handledning i mindre grupper och två dagars praktikarbete.

Steg 1 – Introduktion

Syfte – Skapa goda förutsättningar för effektivt arbete under programmets olika steg. Inventera och avgränsa uppdrag som ger deltagarna en arena att tillämpa kunskaperna. Provtryckning i vårt arbetssätt i mindre grupp om fyra personer. 

 

Steg 2 – Kunskaper om det mänskliga - utveckla ett närvarande ledarskap och en personlig grund 

Syfte – Att ge deltagarna goda möjligheter till personlig utveckling och stabilitet i förändringsledarrollen. Öka förmågan att läsa in situationer, observera skeenden uppmärksamt och självmedvetenhet. Utveckla förmåga att skapa god kontakt mellan människor. 

Steg 3 – Kunskaper om grupprocesser och systemiskt tänkande

Syfte – Att uppleva och reflektera över människors sätt att villkora och samskapa gruppgemenskap. Uppleva utveckling till produktiv samverkan i utbildningsgruppen. Se samband, hur detta perspektiv påverkar organisationers effektivitet. 

 

Steg 4 – Kunskaper om förändring som process och att stödja genom ett processorienterat arbetssätt

Syfte – Att stärka förmågan att arbeta med metoder som skapar rörelse framåt, i en sammanhållen process över tid. Att lära och träna på "intervention" som verktyg (ett fundament inom Gestalt). Att se samband mellan förändringens faser och olika modeller kopplat till berörda parters ökande eller minskande engagemang och ägarskap.

 

Steg 5 – Lära genom att göra – planera, kontraktera, genomföra och lära av en avgränsad del i ett organisationsutvecklingsarbete

Syfte – Att träna på att hantera olika steg i en förändringscykel i ett avgränsat stycke arbete.

 

Steg 6 – Examination, avslutningsprocess och uppföljning 

Syfte – Dokumentera och integrera kunskaper samt att ge och få användbar återkoppling för fortsatt eget lärande.

 

Examinationskriterier

Då lärandet till stor del sker upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning bygger det på allas aktiva deltagande. Därför får du ha högst 10% frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att kunna erhålla utbildningsbevis. 

JUST NU – PROVA PÅ PFL!
Den 24/5 bjuder utbildningsledarna Ulf Zwedberg och Kinna Person in till ett kostnadsfritt seminarium om utbildningen.
Läs mer och anmäl dig här (du skickas vidare till utbildningsledarnas webbplats).
NÄSTA START
23 augusti 2024
DATUM
Kursdagar på internat startar 08.30 och avslutas 16.00 (undantag sista tillfället som startar 16.00 och slutar 14.00). Digitala tillfällen hålls 09.00–16.00.

23 augusti (uppstart – digitalt via Zoom)

3–5 september (internat)

2–4 oktober (internat)

5–7 november (internat)

10–12 december (internat)

14–16 januari (internat)

11–13 februari (internat)

8–10 april (internat)

3–5 juni (internat)
PLATS
Frötuna gård utanför Uppsala och digitalt. Handledning och praktikuppdrag kan ske lokalt beroende på deltagarnas bostadsorter.
PRIS
110 000 SEK ex moms.
Kostnad för internat tillkommer. Beroende på deltagares bostadsort kan handledning ordnas lokalt mot betalning av handledares reskostnad. 
UTBILDNINGSLEDARE
Kinna Person.jpeg
Ulf Zwedberg.jpeg
Kinna Person & Ulf Zwedberg
Kinna och Ulf har under många år utbildat i ledarskap och förändringsarbete baserat på aktionsforskning och systemteorins principer samt på gestaltmetodikens teori och förhållningssätt med betoning på nuets betydelse för verkligen förändring.
De har gedigen erfarenhet från förändringsarbeten på många olika företag, myndigheter, ideella och fackliga verksamheter. Hittills har de utbildat över 300 deltagare
i Praktisk förändringsledning. 
MER OM UPPLÄGGET

Som en röd tråd kommer du att få notera och reflektera kring situationer i din praktiska vardag i en digital lärdagbok. Det för att se vad som sker, mot vilken bakgrund det sker och testa och pröva olika alternativ att leda utveckling.

Upplevelsebaserade moduler med praktisk träning, teori och metodfördjupning fördelat under året i två till tre dagars tillfällen på internat.

Parvis arbete i varandras organisationer. Ett avgränsat praktikuppdrag startar efter halva utbildningstiden och pågår fram till avslutningen. Här får du möjlighet att möta situationer utifrån, planera och genomföra en stödjande insats.

Mellan kursmodulerna har du handledning med fokus på att leda förändring i uppdragen och din vardags utmaningar. 

Avslutningsvis sker ett individuellt arbete med att dokumentera och sammanfatta ditt lärande samt bidra till en serie inspirerande workshops.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss!
Har du särskilda frågor gällande utbildningens innehåll går det också bra att kontakta utbildningsledarna direkt. 
bottom of page