top of page
Brainstorming
PRAKTISK HANDLEDARUTBILDNING
FÖR EN KOMPLEX TID

Praktisk handledarutbildning tar avstamp i handledningens roll som ett värdefullt rum för reflektion och verksamhetsnära kompetensutveckling. Med ett helhetsperspektiv täcker den komplexiteten i dagens arbetsliv och riktar sig både till dig som vill vässa dina handledningsverktyg och till dig som vill börja handleda. 

OM UTBILDNINGEN
INNEHÅLL & SYFTE

Utbildningen är processorienterad och vilar på gestaltteoretisk grund. Den syftar till att öka din förmåga att handleda dig själv och andra och riktar sig både till dig som redan handleder och till dig som vill börja stödja individer och grupper i den formen av kompetensutveckling – du kan exempelvis vara chef, ledare, konsult, terapeut, behandlare eller utbildare.

 

Genom så väl teoretiska som praktiska tillämpningar med experiment och efterföljande reflektion får du här möjlighet att:

  • utveckla dina personliga verktyg och förhållningssätt i handledningsuppdrag

  • öka din teoretiska förståelse och medvetenhet om mänskliga drivkrafter, kulturell påverkan, grupprocesser och organisatoriska krafter

  • praktisk träning i att använda olika verktyg och metoder i handledning

  • stärka dig som ambasssadör för handledning som en lönsam investering så väl kunskaps- som hälsomässigt och för organisationens resultat

UPPLÄGG

Utbildningen innehåller fem kursmoduler med olika teman som behandlas i teoretiska föreläsningar och praktiska övningar. Du ingår också i en handledningsgrupp som träffas sex gånger under utbildningstiden.

I handledningsgruppen får du utrymme för fördjupning och handledning i egna uppdrag. Träffarna bokas gemensamt i gruppen och ska så långt som möjligt ske i anslutning till kursmodulerna. 

MODUL 1 Gestaltiska och kulturella perspektiv 

Introduktion till utbildningen med genomgång av innehåll och krav samt gestaltteorins byggstenar. Här lär vi känna varandra och bygger grunden för en gemensam kultur. Vi dyker ned i vår bakgrund, utforskar hur den kultur/miljö vi kommer i från påverkar våra föreställningar och mönster och hur vi tolkar och förstår händelser och andra människor. 

MODUL 2 Fält- och systemteoretiska perspektiv

Om fältteori och systemteori – dess uppkomst, utveckling, användning och integrering med fenomenologi. Utifrån gruppens egna erfarenheter utforskar vi möjligheter och fallgropar vid tillämpning i olika sammanhang och i handledningsgrupper. Både teori och praktiska övningar belyser bl.a. slutna och öppna system samt olika systemnivåer. 

MODUL 3 Neuropsykologiska och existentiella perspektiv 

Hjärnans konstruktion och människans existentiella villkor bestämmer våra möjligheter respektive begränsningar och står i centrum i den här modulen. Vi undersöker hur de fysiska betingelserna och kroppens levda fenomenologi påverkar relationerna i handledningsrummet. Vi bekantar oss med de existentiella filosofernas idéer om människans livsvillkor och hur de kan ge inspiration och tillföra infallsvinklar i handledning. 

MODUL 4 Perspektiv på komplexa system i ständig rörelse

Om hur förändringar, organisations- och makststrukturer, samhällsfaktorer och gruppdynamik påverkas oss. Hur kan du som handledare stödja individer/grupper att förhålla sig till komplexiteten i arbetslivet? Vi tränar bl.a. på att möta motstånd, använda olika verktyg för feedback och stödjande strukturer för att skapa mening och hålla för påfrestningar. 

MODUL 5 Integration och examination

Vi rekapitulerar, sammanfattar och integrerar kunskaperna från tidigare moduler. De avslutande dagarnas reflektion syftar till att befästa lärandet och öka medvetenheten om din egen utveckling under utbildningens gång. 

EXAMINATIONSKRITERIER

Under utbildningen behöver du:

  • aktivt delta vid utbildningens kursdagar (max 1 dags frånvaro) 

  • aktivt delta i samtliga 6 handledningstillfällen (ca 20 timmar) 

  • genomföra 5 st 3–timmars handledning i grupp (15 timmar) 

  • genomföra 5 timmars individuell handledning fördelat på 2 personer

NÄSTA START
5 september
OMFATTNING
13 dagar varav 3x2 dagar på internat, 2 dagar på externat, 2 dagar digitalt samt
6 halvdagar handledningsträffar (digitalt & fysiskt).
KURSDATUM 2024/2025
MODUL 1
5–6 september (internat)

MODUL 2
10–11 oktober (internat)


MODUL 3
7 november (digitalt)
5 december (externat)

MODUL 4
16 januari (digitalt)
13 februari (externat)

MODUL 5
13–14 mars (internat) 
PLATS
Moduler på internat hålls på Lillsved folkhögskola på Värmdö utanför Stockholm. Övriga träffar sker i Stockholmstrakten.
KOSTNAD
45 500 SEK ex moms. Priset inkluderar kost och logi för tillfällen på internat.
PEDAGOGISKA LEDARE
Margareta Berggren & Lasse Övling, legitimerade psykologer och diplomerade gestaltterapeuter.
HANDLEDARE & FÖRELÄSARE
Marcus Olsson, socionom och organisationskonsult.
 
Monika Trozell, journalist, legitimerad psykoterapeut och diplomerad gestaltterapeut.

Gästföreläsare tillkommer.
SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 augusti
Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss!
Har du särskilda frågor gällande utbildningens innehåll går det också bra att kontakta pedagogisk ledare Lasse Övling direkt. 
bottom of page