top of page

UTBILDNINGSBESKRIVNING

PRAKTISK HANDLEDARUTBILDNING

Här hittar du mer information om utbildningens innehåll och upplägg.

Modul 1 – Introduktion och personliga perspektiv

Det första internatet presenterar utbildningen med genomgång av innehåll/krav och introduktion till gestaltteorins byggstenar. Vi lär känna varandra och bygger grunden för en gemensam kultur. Vi dyker ner i vår bakgrund, utforska i praktiska övningar hur den kultur/miljö du kommer ifrån påverkar dina föreställningar och mönster, hur du tolkar och förstår händelser och andra människor. 

Modul 2 – Fält och systemteoretiska perspektiv 

Modulen förmedlar fältteorins och systemteorins uppkomst, utveckling, användning och integrering med fenomenologin. Utifrån gruppens egna erfarenheter utforskar vi möjligheter och fallgropar vid tillämpning i olika sammanhang och i handledningsgrupper. Både teori och praktiska övningar belyser bl a slutna och öppna system och olika systemnivåer. 

Modul 3 – Neuropsykologiska och existentiella perspektiv 

Hjärnans konstruktion och människans existentiella villkor bestämmer våra möjligheter möjligheter respektive begränsningar och står i centrum den här gången. Vi undersöker hur de fysiska betingelserna och kroppens levda fenomenologi påverkar relationerna i handledningsrummet. Vi bekantar oss med de existentiella filosofernas idéer om människans livsvillkor och hur de kan ge inspiration och tillföra infallsvinklar i handledning. 

Modul 4 – Perspektiv på komplexa system i ständig rörelse 

Handlar om hur förändringar, organisations- och maktstrukturer, samhällsfaktorer och gruppdynamik påverkar oss. Hur kan du som handledare stödja individer/grupper att förhålla sig till komplexiteten i arbetslivet. Vi tränar bl a på att möta motstånd, använda olika feedbackverktyg och stödjande strukturer för att skapa mening och hålla för påfrestningar. 

Modul 5 – Integration och examination 

Vi rekapitulerar, sammanfattar och integrerar kunskaperna från de tidigare modulerna. De avslutande dagarnas reflektion syftar till att befästa lärandet och öka medvetenheten om din egen utveckling under det gångna året. 

Examinationskriterier

Under utbildningen behöver du –

  • aktivt delta vid utbildningens 10 kursdagar (max 1 dags legitim frånvaro) 

  • aktivt delta i samtliga 6 handledningstillfällen (ca 20 timmar) 

  • genomföra 5 st 3–timmars handledning i grupp (15 timmar) 

  • genomföra 5 timmars individuell handledning fördelat på 2 personer

  • hålla en workshop om 1 av perspektiven vid sista tillfället

bottom of page