top of page

UTBILDNINGSBESKRIVNING

PRAKTISK FÖRÄNDRINGSLEDNING

Här hittar du mer information om utbildningens innehåll och upplägg.

Steg 1 – Introduktion

Syfte – Skapa goda förutsättningar för effektivt arbete under programmets olika steg. Inventera och avgränsa uppdrag som ger deltagarna en arena att tillämpa kunskaperna. Provtryckning i vårt arbetssätt i mindre grupp om fyra personer. 

 

Steg 2 – Kunskaper om det mänskliga - Utveckla ett närvarande ledarskap och en personlig grund 

Syfte – Att ge deltagarna goda möjligheter till personlig utveckling och stabilitet i förändringsledarrollen. Öka förmågan att läsa in situationer, observera skeenden uppmärksamt och självmedvetenhet. Utveckla förmåga att skapa god kontakt mellan människor. 

Steg 3 – Kunskaper om grupprocesser & systemiskt tänkande

Syfte – Att uppleva och reflektera över människors sätt att villkora och samskapa gruppgemenskap. Uppleva utveckling till produktiv samverkan i utbildningsgruppen. Se samband, hur detta perspektiv påverkar organisationers effektivitet. 

 

Steg 4 – Kunskaper om förändring som process och att stödja genom ett processorienterat arbetssätt

Syfte – Att stärka förmågan att arbeta med metoder som skapar rörelse framåt, i en sammanhållen process över tid. Att lära och träna på "intervention" som verktyg (ett fundament inom Gestalt). Att se samband mellan förändringens faser och olika modeller kopplat till berörda parters ökande eller minskande engagemang och ägarskap.

 

Steg 5 – Lära genom att göra. Planera, kontraktera, genomföra och lära av en avgränsad del i ett organisationsutvecklingsarbete

Syfte – Att träna på att hantera olika steg i en förändringscykel i ett avgränsat stycke arbete.

 

Steg 6 – Examination, avslutningsprocess & uppföljning 

Syfte – Dokumentera och integrera kunskaper samt att ge och få användbar återkoppling för fortsatt eget lärande. 

 

Förankrad i verkligheten

Utbildningen är praktisk och nära kopplad till situationer i deltagarnas praktiska jobbvardag. Denna samverkan mellan utbildning och verkligheten ökar möjligheterna till varaktiga resultat, både för organisationen du verkar i och för ditt eget lärande.
Praktisk förändringsledning erbjuder en mängd kraftfulla verktyg och metoder som skapar rimliga förutsättningar för dig som förändringsledare att involvera mera. Viktigt att komma ihåg är att förändring växer fram i balans med ledningens ansvar. Vi ser det som väsentliga delar i tillitsfull styrning och ledning.

 

Utbildningen vänder sig till deltagare som

 

  • har ambitioner att ta nästa steg i sitt ledarskap. Du har kommit en bra bit på väg i din roll som ledare, eventuellt gått kortare kurser men fastnat i arbetslivets vardag. Kanske känner du att kraven är stora och söker alternativ. 

  • längtar efter påfyllning och djupare mening. Du vågar utmana dig själv, din öppenhet och sårbarhet för att bli ännu stadigare, tryggare och säkrare som ledare i din organisation. 

Utbildningen passar organisationer som

 

  • har utmaningar i verksamheten och som kräver brett deltagande, engagemang och ansvarstagande från många för att nå uppsatta mål och önskade resultat

  • behöver ledare som vågar engagera sig i sina medarbetare och den gemensamma uppgiften 

  • behöver ledare som har modet att gå föra och visa vägen, och bygga en kultur av tillit och förmåga att samverka

 

Som beställare i organisationen kan du

 

  • Bygga en grupp av tränade och samverkande förändringsledare, som tillsammans stödjer varandra och verksamhetens förändringsarbeten. Fler förändringsledare har betydligt bättre förutsättningar att lyckas än enskilda individer

  • Göra ett strategiskt val och utveckla några av dina ledare till en sådan grupp

  • Ge ett tydligt uppdrag till gruppen så att de har anledning att samverka i den praktiska vardagen på arbetet

 

Mer information  

Lärandet sker till stor del upplevelsebaserat och genom praktisk tillämpning, vilket bygger på allas aktiva deltagande.

Vi accepterar max 10% frånvaro av den sammanlagda utbildningstiden för att du ska erhålla utbildningsbevis för fullgjord utbildning. 

bottom of page